Tin tức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY 6 THÁNG 2014 ĐÃ SOÁT XÉT HỢP NHẤT(30/8/2014 )
30/08/2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY 6 THÁNG 2014 ĐÃ SOÁT XÉT HỢP NHẤT

Thông báo cổ đông lớn giao dịch cổ phiếu
Ngày 15/05/2014 Công ty TNHH sắt Thép Vinh Đa Việt Nam có đăng ký bán 1.215.874 cổ phiếu chiếm 15.2% tổng số cổ phiếu của công ty hiện đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.
Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 21/05 đến 30/05/2014
BAO CAO TAI CHINH QUY 1 NAM 2014
BAO CAO TAI CHINH QUY 1 NAM 2014
BAO CAO TAI CHINH QUY 1 NAM 2014 CONG TY ME VA CONG TY CON
BAO CAO TAI CHINH QUY 1 NAM 2014 CONG TY ME VA CONG TY CON
GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN TRONG BAO CAI TAI CHINH 2013 HOP NHAT (18/04/2014 )
GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN TRONG BAO CAI TAI CHINH 2013 HOP NHAT