Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI
13/10/2014
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty
Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm 2014
Ngày 12 tháng 08 năm 2014 công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist có thông báo cho trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26 tháng 08 năm 2014.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2014
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2014
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2014
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2014