Tin tức » Tin Công Ty

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP HCM QUYẾT ĐỊNH KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN STT DO CTY KHÔNG MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

The People's Court of Ho Chi Minh City decided not to open bankruptcy procedures for STT because the Company did not lose its solvency.

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản của ông Nguyễn Văn Hồng, xét thấy Công ty Cổ phần chuyển Sài Gòn Tourist chưa mất khả năng thanh toán. Ngày 22/6/2020, Thẩm phán Vũ Thị Hường - Tòa án nhân dân TP.HCM ra quyết định không mở thủ tục phá sản đối với STT.

After reviewing the papers and documents related to the request for opening of bankruptcy procedures of Mr. Nguyen Van Hong, considered that Saigontourist Transport Corporation has not lost its solvency. On June 22, 2020, Judge Vu Thi Huong of  People's Court of Ho Chi Minh City decided not to open bankruptcy procedures for STT.

Quyết định này chính thức có hiệu lực và khẳng định đanh thép rằng yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hồng là hoàn toàn vô căn cứ.

This decision officially take effect and strongly asserted that Nguyen Van Hong's request was completely unfounded.

Trên cơ sở đó, STT tích cực và tăng tốc nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty thành thật gửi lời xin lỗi đến các đối tác và khách hàng vì những ảnh hưởng tiêu cực từ yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông Nguyễn Văn Hồng trong suốt gần hai tháng qua. Ngoài ra, STT cũng trân trọng và ghi nhận sự cảm thông và đồng hành của tất cả mọi người, đặc biệt là những cổ đông, tập thể người lao động, các cơ quan đối tác và đơn vị truyền thông đã luôn ủng hộ và gắn kết cùng Công ty.

On that basis, STT continue active and accelerated to restore business operations. In addition, the Company sincerely apologizes to partners and customers for the negative effects from the bankruptcy request of shareholders of Nguyen Van Hong during nearly two months. In addition, STT also appreciates and acknowledges the sympathy and companionship of all people, especially the shareholders, workers' collective, partner agencies and media units that have always supported and cohesion with the Company.

Qua đây, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên STT sẽ luôn nổ lực và phấn đấu đến cùng vì mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của các cổ đông, tập thể lao động, các đối tác và khách hàng trước những thế lực chống phá và hủy hoại Công ty.

Through this, the Board of Directors and all employees of STT will always strive and strive to the end for the purpose of protecting the rights and interests of shareholders, labor collective, partners and customers before the forces to against and destroys the Company.

STT đã gửi đơn kiện đến tòa án nhân dân TP.HCM buộc ông Nguyễn Văn Hồng bồi thường thiệt hại cho Công ty vì yêu cầu vô căn cứ đồng thời buộc ông chịu sự trừng trị nghiêm minh vì những hành vi sai trái theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

STT has filed a lawsuit to the Ho Chi Minh City People's Court, which forced Mr. Nguyen Van Hong to recover damages to the Company for unsubstantiated requests and forced him to be severely punished for wrongdoing in accordance with regulations of Vietnam law.