Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

NGHI QUYET DHDCD 2016
30/07/2016
NGHI QUYET DHDCD 2016

Tờ trình chọn ngày niêm yết cổ phiếu
Tờ trình chọn ngày niêm yết cổ phiếu công ty
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỦA CÔNG TY
Phương án tăng vốn từ 80 tỷ lên 160 tỷ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
Ngày 12/05/2011 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist đã được Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Công ty về tham dự
Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2010.