Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
26/09/2017
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
Công ty CP Vận chuyển Saigontourist xin gởi đến quý cổ đông Nội dung Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) và Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.
Thông báo chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist họp ngày 07 tháng 6 năm 2011. Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2010
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010
Báo cáo hoạt động của HĐQT
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2010