Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
26/09/2017
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty
Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm 2014
Ngày 12 tháng 08 năm 2014 công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist có thông báo cho trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26 tháng 08 năm 2014.
CÔNG BỐ THÔNG TIN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Ông Lê Danh Đạt - thành viên Hội đồng Quản trị công ty xin từ nhiệm